วัดพระเจ้าทองทิพย์

วัดพระเจ้าทองทิพย์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2368 โดยท่านครูบาญาโณและอุบาสก 3 คนที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาต่อมาได้รับการบูรณะอีกสองครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดย พระอธิการประยุทธ ติกขวีโร เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าทองทิพย์คนปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้ ได้แก่ศาลาปฏิบัติธรรมทรงเรือ รวมทั้งพระพุทธรูปที่ชาวเชียงรายเรียกขานกันว่า พระเจ้าทองทิพย์

ตำนานเก่าเล่าอดีต ตามประวัติของวัดกล่าวว่า ราว ๆ พ.ศ.2076 ในสมัยของพระเจ้าเชียงใหม่ พระองค์ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสาร กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต (สาธารณะรัฐประชาชนลาวในปัจจุบัน) แต่ทั้งคู่กลับไม่มีโอรสธิดา จึงเสด็จไปบนขอจากพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซม.สูง 120 ซม.และเป็นที่เลื่อมใสโดยเฉพาะในเรื่องของการสวดมนต์ขอบุตรและธิดา ว่ากันว่าจะสมปรารถนา ซึ่งต่อมาไม่นานพระมเหสีก็ทรงประสูติพระโอรส มีพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 12 พรรษา พระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได้สวรรคต อีกทั้งพระองค์ยังไม่มีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ ข้าราชบริพารจึงได้ทูลขอให้พระไชยเชษฐากลับไปครองเมืองเชียงใหม่แทน ซึ่งพระเจ้าโพธิสารก็ทรงอนุญาต และขอให้อัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วย ระหว่างการเดินทางสู่เชียงใหม่ คณะเดินทางล่องเรือมาตามลำน้ำโขง ลำน้ำกก และลำน้ำลาว ครั้นเดินทางถึงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เรือก็เกยตื้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงได้นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนั้นนั่นเอง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปไว้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand